مقایسه ساختار طبقات اجتماعی (بر اساس مشاغل) در ایران طی سال‌های 1335 تا 1395

علی محمد جوادی؛ امیر ملکی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ یعقوب احمدی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 3-24

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.547496.1530

چکیده
  شناسایی ساختار طبقات اجتماعی و چگونگی تغییر آن می‌تواند در تببین بسیاری از مسایل اجتماعی و اقتصادی راهگشا باشد. مطالعه حاضر به­ مقایسه ساختار طبقات اجتماعی در ایران طی سال‌های 1335 تا 1395 می‌پردازد. در این تحقیق از روش تحلیل ثانویه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که طبقه بالا در این سال‌ها تقریبا ثابت بوده و طبقه متوسط سنتی تقریبا ...  بیشتر

بررسی ماهیت طبقاتی تجار در دوره قاجاریه

علی محمد حاضری؛ هادی رهبری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 66-92

چکیده
  مسئله مورد تبیین در این مقاله بررسی استقلال نسبی طبقه تجار از حکومت و فرایند تغییرات طبقاتی آن ها در دوره قاجاریه می باشد.بر این اساس،سوال تحقیق تحت این عنوان "آیا تجار دوره قاجاریه طبقه نسبتا مستقل از حکومت محسوب می شوند؟" بیان شده است.در پاسخ به این سوال و رد مقام حل مسئله ،فرضیه تحقیق با ساختار مفهومی زیر بیان گردیده است:تجار دوره ...  بیشتر