بیگانگی پست مدرن: در نقد فراموشی شباهت

علیرضا ذاکری

دوره 21، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22034/jsi.2020.246875

چکیده
  مسئلۀ این مقاله توضیح به وجود آمدن صور نوین بیگانگی در دورۀ پست‌مدرن است. به این منظور پس از بیان منظور از دورۀ پست‌مدرن و شرح نظریه‌های شکل‌گرفته در آن، به توضیح دو مفهوم «بیگانگی» و «بیگانگی پست‌مدرن» پرداخته‌ایم. در نهایت منطق به وجود آمدن «بیگانگی پست‌مدرن» را شرح داده‌ایم. این مقاله مدعی است در دورۀ پست‌مدرن ...  بیشتر

تحلیل انتقادی گفتمان ایرانشهری (با تاکید بر نگاه رانسیری به اندیشه جوادطباطبایی)

میثم نقشی؛ نادر امیری؛ کمال خالق‌پناه

دوره 19، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 58-82

https://doi.org/10.22034/jsi.2018.38237

چکیده
  هدف از این پژوهش، تحلیل گفتمان ایرانشهری به مثابه گفتمان هویتیِ نوین ایرانیان در کلیت اقتصادی- سیاسی معاصر است. از آن‌جا که صورت‌بندی نوین این گفتمان در آثار جوادطباطبابی ظهور یافته، مفصل­بندی این گفتمان و چراییِ هژمونیک­شدن آن بر مبنای متون نویسنده نام‌برده مورد پرسش قرار می­گیرد. در ادامه مفهوم خلاِ ایجاد شده به وسیله نئولیبرالیسم ...  بیشتر

تغییرات کاربری زمین شهری و اقتصاد سیاسی فضا: ارائۀ مدل مفهومی - تلفیقی

کاظم برهانی؛ مجتبی رفیعیان؛ ابوالفضل مشکینی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 86-109

چکیده
  با عمومی­شدن نئولیبرالیسم در دهه­های اخیر تغییراتی در راستای رفع موانع انباشت و گردش سرمایه در شهرها صورت پذیرفته است که از نمونه­های بارز آن تغییر در کاربری فضاهای شهری می­باشد. در این پژوهش در پی ارائۀ یک الگوی نظری تبیین کنندۀ عوامل موثر بر تغییر کاربری زمین شهری در شهرهای جهان سوم با رویکرد اقتصاد سیاسی فضا می­باشیم. بدین ...  بیشتر