بررسی‌تأثیر عوامل اجتماعی در نابرابری‌جنسیتی نمادی در خانواده (نابرابری در قدرت تصمیم‌گیری)

سید عبدالحسین نبوی؛ لیلا احمدی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1386، ، صفحه 57-75

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر عوامل فرهنگی ـ اجتماعی در نابرابری جنسیتی نمادی (نابرابری در قدرت تصمیم‌گیری) در خانواده‌ها و در پی پاسخ‌گویی به سؤالات زیر صورت گرفته است: آیا نابرابری جنسیتی نمادی در خانواده‌ها وجود دارد؟ نابرابری جنسیتی در خانواده به‌عنوان عرصه خصوصی به چه شکل نمود پیدا می‌کند؟ چه عواملی این نوع نابرابری را ایجاد ...  بیشتر