آسیب‌شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر

کریم رضا‌دوست؛ علی حسین حسین‌زاده؛ فیروز طاهری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1386، ، صفحه 79-119

چکیده
  مقالۀ حاضر، با هدف «آسیب‌شناسی جریان روشنفکری در ایران معاصر» انجام شد. روش تحقیق در این مقاله، نظری و بر رویکردی انتقادی مبتنی است. این رویکرد، بر مطالعۀ منابع تاریخی- تحلیلی استوار می‌باشد. این مقاله دوره‌های تاریخی معاصر ایران، یعنی از آغاز     شکل-گیری اندیشۀ مشروطه‌خواهی تا انقلاب اسلامی را در بر می‌گیرد. چارچوب نظری، ...  بیشتر