بازخوانى ساختار نظام بهرهبردارى ارضى در کردستان قبل از اصلاحات ارضى

حسین ایمانى جاجرمى؛ سروه فتاحى

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 154-179

چکیده
  این مقاله با فراهم آوردن همه روایت‌هایى که تاکنون از نظام بهره‌بردارى ارضى در کردستان قبل از اصلاحات ارضى سال 1342 ارائه شده، قصد دارد این قرائت‌ها را نقد کرده و نظام بهره‌بردارى از زمین در کردستان را خوانش مجدد کند و روایتى جدید را براى فهم بهتر نظام ارضى کردستان عرضه کند. براى عرضه این روایت از روش تحلیل روایت براى تحلیل روایت‌هاى ...  بیشتر