بررسى‌فرآیندبرچسب‌زنى‌به بیماران اچ اى وى(ایدز)وپیامدهاى آن (مطالعه موردى)

حسین بهروان؛ محسن نوغانى؛ اعظم عباچى

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 141-164

چکیده
  هدف این مقاله بررسى فرآیند و پیامدهاى اجتماعى برچسب در مبتلایان به اچ اى وى/ایدز در شهر مشهد مى‌باشد. روش تحقیق، کیفى و تکنیک آن، مطالعه موردى (سرگذشت‌پژوهى) مى‌باشد. جامعه مورد بررسى کلیه بیماران اچ اى وى یک مرکز درمانى عفونى رفتارى واقع در شهر مشهد بود که گزینش آن‌ها به صورت هدفمند و بر اساس شیوه ابتلا صورت گرفت. داده‌ها با استفاده ...  بیشتر