نقش طبقه متوسط جدید در مطالبات مردمسالارانه دوره پهلوى

حسین رحمت الهى؛ سید شهاب الدین موسوى زاده

دوره 12، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 3-36

چکیده
  موضوع این نوشتار نقش طبقه متوسط جدید در مطالبات مردمسالارانه دوره پهلوى است. مسأله پژوهش این است که طبقه متوسط جدید نقش محورى را در ظهور و رشد مطالبات مردمسالارانه از جمله در دوره مورد بحث دارد. در مقام اثبات این مسأله و تحلیل چگونگى اثرگذارى طبقه متوسط جدید (به عنوان متغیر مستقل) بر مطالبات مردمسالارانه در دوره پهلوى (به عنوان متغیر ...  بیشتر