بازنمایىهاى فرهنگى اتومبیل بهمثابه توسعه، ویرانى و عشق

محمدامین قانعى راد

دوره 12، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 68-97

چکیده
  اتومبیل در زندگى ایرانیان یک تاریخ فرهنگى کوتاه دارد ولى در عرض این مدت از یک کالاى نادر، اشرافى و لوکس به یک کالاى پرمصرف توده‌اى تبدیل شده است. اتومبیل در زندگى ما نه‌تنها با بدنه فلزین خود بلکه همچنین به صورت نشانه، نماد و مفهوم حضور دارد. در زندگى معاصر پدیده‌ها و مفاهیمى چون دوستى، عشق، خانواده، مسافرت، کار، تفریح، مدرسه، دانشگاه، ...  بیشتر