کلیدواژه‌ها = متغیرهاى فرهنگى
تعداد مقالات: 1
1. بررسى تأثیر عوامل فرهنگى بر الگوى ازدواج (مطالعه موردى: شهر شیراز)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-16

زهرا کاظمى؛ صغرى نیازى