کاستیهای علوم اجتماعی در شکل گیری یک نظریه ی جامع عدالت اجتماعی

حسین راغفر

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 48-75

چکیده
  پروژه‌ی روشنگری مفهوم جدیدی از جامعه و علوم اجتماعی را مبتنی بر عقلانیت عرضه کرد. این پروژه یک برداشت از عقلانیت را مستقل از زمینه‌های تاریخی و اجتماعی و مستقل از هر شناخت از ماهیت یا هدف انسان وعده داد. اما مفاهیم اخلاقی مفاهیمی بدون زمان، محدود، بدون تغییر و قطعی نیستند که بتوان آنها را جدا از تاریخشان بررسی کرد و شناخت. مفاهیم اخلاقی ...  بیشتر