بررسى تأثیر سرمایه اجتماعى بر رضایت از زندگى در میان جوانان

یحیى على بابایى؛ بهمن باینگانى

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، ، صفحه 80-111

چکیده
  در این تحقیق تأثیر سرمایه اجتماعى و مؤلفه‌هاى آن بر رضایت از زندگى در میان جوانان بررسى شده است. بعد از مرورى بر آراى مهم‌ترین نظریه‌پردازان کلاسیک سرمایه اجتماعى به ارتباط نظرى و تجربى بین سرمایه اجتماعى و رضایت از زندگى اشاره شده و در نهایت از رویکردى تلفیقى در این تحقیق استفاده شده است. داده‌هاى این تحقیق به روش پیمایشى و از طریق ...  بیشتر

بررسى تأثیر عوامل اجتماعى بر شخصیت اجتماعى پیشرفته در بین جوانان شهر بابل

بیژن زارع؛ حسین بیانى‌آهنگر

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 78-117

چکیده
  در این پژوهش به بررسى تأثیر متغیرهاى مستقل سرمایه اجتماعى، سرمایه فرهنگى و پایگاه اجتماعى ـاقتصادى والدین، منطقه محل سکونت و متغیرهاى زمینه‌اى سن و جنس بر متغیر وابسته شخصیت اجتماعى پیشرفته جوانان شهر بابل پرداخته شده است روش بررسى در این پژوهش، پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه مى‌باشد. جمعیت آمارى تحقیق را افراد جوان واقع ...  بیشتر

تحلیل تفاوتهاى مکانى سرمایه اجتماعى در مناطق شهرى و روستایى مرزى کشور (مقایسه تطبیقى مراکز شهرى و روستایى شهرستان ارومیه)

خدارحم بزى؛ اکبر کیانى؛ امیر راضى

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 70-100

چکیده
  سرمایه اجتماعى به‌عنوان عاملى مهم و اساسى در ابعاد مختلف توسعه یک جامعه، موضوع پژوهش حاضر است. اهمیت‌اش آن‌قدر زیاد است، که از زوایاى گوناگون روند رشد و توسعه یک جامعه را تحت تأثیر خود قرار مى‌دهد. با توجه به تحولات اخیر جهان (به‌ویژه در سطح منطقه خاورمیانه) و اعمال فشارهاى مختلف بر کشور، از ناحیه دولت‌هاى خارجى در راستاى دست‌یابى ...  بیشتر