میزان جهتگیرى عامگرایانه و عوامل اقتصادى و اجتماعى مؤثر بر آن در شهر یاسوج

اصغر میرفردى

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 100-126

چکیده
  جهت‌گیرى ارزشى افراد یک جامعه نمادى از زیربناى فکرى آن جامعه مى‌باشد. این پژوهش به بررسى جهت‌گیرى عام‌گرایانه در شهر یاسوج ــمرکز استان کهگیلویه و بویراحمدــ مى‌پردازد. هدف اصلى از این بررسى، شناخت وضعیت جهت‌گیرى عام‌گرایانه در جامعه مورد مطالعه و عوامل اقتصادى و اجتماعى تأثیرگذار بر آن است. مطالعه به‌شیوه پیمایشى و با ابزار ...  بیشتر