کلیدواژه‌ها = دموکراسى /توسعه سیاسى /قومیت /فرهنگ سیاسى / ارزش‌هاى رهاینده