بررسى جامعهشناختى رفتار شهروندى سازمانى دانشگاه و عوامل مرتبط با آن

محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایى؛ اکبر طالبپور؛ نیر محمدپور

دوره 11، شماره 4 ، آبان 1389، ، صفحه 112-140

چکیده
  رفتار شهروندى دانشگاهى در برگیرنده انجام رفتارهایى چون دیگرخواهى، وجدان، نزاکت، مردانگى و مواردى مانند آن است که هرچند به صورت رسمى در حوزه وظایف رسمى کارکنان تعریف نشده است ولى انتظار مى‌رود کارمندان به انجام چنین رفتارهایى اقدام نمایند، چیزى که در نگه‌داشت و پویایى دانشگاه از اهمیت بالایى برخوردار است. مقاله حاضر با هدف شناسایى ...  بیشتر