اقتصاد سیاسی سرطان در ایران

یوسف سلیمی قلعه؛ محمد فرهادی؛ نادر امیری

دوره 23، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22034/jsi.2023.546410.1521

چکیده
  مسأله مرکزی این مقاله تحلیل امر اجتماعی در بیماری سرطان است. از این منظر استدلال شده که پزشک‌سازی، بیماری سرطان را به امری زیستی تقلیل می‌دهد و مؤلفه‌های اجتماعی این بیماری را از نظر پنهان می‌کند. این تصویر مخدوش مواجهه با کلیت این بیماری را که تحلیل آن به ساختارهای اجتماعی از جمله مناسبات اقتصادسیاسی راه می‌برد مسدود می‌کند. هدف ...  بیشتر