نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی

محمد امین قانعی راد

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 3-29

چکیده
  تعاملات و ارتباطات بین دانشجویان و اساتید یکی از اصلی ترین عرصه های ارتباطات در آموزش عالی و مهم ترین سرمایه دانشگاهی محسوب می شوند.این پژوهش با روش پیمایشی و کاربرد ابزار پرسشنامه  مناسبات بین دانشجویان و استادید رشته های علوم اجتماعی در دانشگاه های تربیت معلم،تهران،شهید بهشتی،الزهرا،علامه طباطبایی را مورد بررسی قرار می دهد.قلمروهای ...  بیشتر