واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران

غلام عباس توسلی؛ سید محمود نجاتی حسینی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، ، صفحه 32-62

چکیده
  موضوع این مقاله تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران پس از انقلاب اسلامی است.هدف مقاله به دست دادن تحلیلی جامعه شناختی از فرایند شکل گیری شهروندی در ایران همراه با سازوکارهای شکل دهنده شهروندی است.همچنین شکل بندی اجتماعی این پدیده مدرن در ایران پس از انقلاب 57 نیز از حیث"نوع اجتماعی،محتوای اجتماعی،شکل اجتماعی و قلمرو اجتماعی" ...  بیشتر