تمایز جنسی روستاییان در کار،فراغت،فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی

سعید معیدفر

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1383، ، صفحه 179-200

چکیده
  این مقاله در صدد است با توجه به داده های آماری یکی از طرحهای ملی ابتدا وضعیت فعالیت،تحصیل،فراغت و مصرف کالاهای فرهنگی زنان در روستاهای ایران را توضیح داده و سپس با ارجاع به نظریه های فمینیستی تحلیلی از نابرابری و یا تمایز جنسی در روستاهای کشور ارائه نماید.نتایج این تحقیق عمدتا فرض های مبتنی بر نظام های اقتداگرایانه پدر سالار و نظام ...  بیشتر