دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه

فاطمه جواهری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 45-72

چکیده
  در دوران کنونی که دستاورئهای علمی نقش زیادی در تنظیم و اداره امور جامعه دارند،حرفه های تخصصی از جمله حرفه پزشکی دارای جایگاه قابل ملاحظه ای هستند.نویسنده این نوشتار می کوشد تا به سهم خود نقش و تاثیر حرفه ئپزشکی را بر نظم دهندگی به جامعه آشکار سازد.به این منظور، با تکیه بر روش تحلیل نظری،دلالت های حرفه پزشکی برای نظم جامعه در دو سطح ...  بیشتر