بررسی برخی انگیزه های تمایل به برون کوچی از شهر اهواز

فرهنگ ارشاد؛ عزیز حزباوی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1384، ، صفحه 107-120

چکیده
  الگوی کلی مهاجرت داخلی در کشورهای موسوم به جهان سوم جابه جایی نیروی انسانی از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته تر است که مهاجرت روستاییان به شهرها نمود بارز آن است.زمینه اصلی این مهاجرت گروهی که باعث تعمیق شکاف توسعه بین مناطق مبدا و مقصد می شود،تا حدود زیادی ناشی از وابستگی سیاسی -اقتصادی مناطق کوچکتر و کمتر توسعه یافته ...  بیشتر