جوانان،جهانی شدن و مهاجرتهای بین المللی:پژوهشی در میان نخبگان جوان

محمد سعید ذکائی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 41-75

چکیده
    مهاجرت به عنوان تجربه ای از مصرف مکان و فضا راه حلی برای پر کردن فرصتهای زندگی و رفتاری رایج در میان طیفی از نخبگان جوان است که با انتخاب آن به دنبال ارتقای سرمایه های فرهنگی و انسانی خویش و حفظ تمایز خویش هستند.مقاله حاضر با الهام از مفهوم نوگرایی بازاندیشانه متفکران مردن و پست مدرن معاصر و با استفاده از رویکرد نظریه مبنایی به ...  بیشتر