ساختار دستگاه سرکوب و فروپاشی رژیم شاه

علی محمد حاضری؛ ابراهیم صالح آبادی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، ، صفحه 5-27

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروههای مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را در دست بگیرند.ارتش شاهنشاهی یکی از گروه های بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت.در مقال حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم.این امر مستلزم بررسی ...  بیشتر