نقش و عملکرد دین در "وضعیت انقلابی" بررسی تطبیقی انقلاب فرانسه و ایران

علیرضا شجاعی زند

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، ، صفحه 28-66

چکیده
  دین در "وضعیت انقلابی" موضوع مطالعه ای است که در آن نقش و عملکرد دین در دو تجربه انقلابی فرانسه و ایران مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.مروری گذرا بر زمینه ها و روند شکل گیری انقلاب 1789 فرانسه و جریانات و حوادث متعاقب آن نشان می دهد که کلیسای کاتولیک و باور مسیحی به عنوان یکی از اجزای بر پادارنده نظام حاکم و حافظ وضع موجود مورد تعرض و ادبار ...  بیشتر