بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه های انقاب:تولد و شکل گیری نسل چهارم تئوری های انقلاب

محمد باقر خرم شاد

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1383، ، صفحه 86-123

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران دارای چه تاثیر و بازتابی در نظریه های انقلاب بوده است؟این سوالی است که مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن است.پس از سیری گذارا به نظریات انقلاب در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران که با استناد به دو اثر مهم جک  گلدستون (1980) و ستان تیلور(1984) صورت می گیرد،نویسنده یازتاب این انقلاب را در دو حوزه پی می گیرد : بازتاب انقلاب ...  بیشتر