سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی(مطالعه موردی حوزه آبریز کرخه)

مصطفی ازکیا؛ سید احمد فیروزآبادی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، ، صفحه 49-72

چکیده
  در این مقاله پس از بیان موضوع و مباحث نظری مربوط به سرمایه اجتماعی،در بحث روش شناسی به روش تحقیق و تکنیک و ابزار تحقیق،دو نوع جامعه آماری و چگونگی تعیین حجم نمونه اشاره شده،و سپس به بررسی ویژگیهای منطقه تحقیق از بعد جمعیت شناختی،توسعه یافتگی،وضعیت فرهنگی و قومیتی و تاثیر آن در سطح بیت و بین بیوتات مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج تحقیق ...  بیشتر