تلویزیون، مخاطب و نگرش نو

شراره مهدی زاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1384، ، صفحه 185-211

چکیده
  در این مقاله تاثیر تلویزیون بر نوگرایی با توجه به نقش مخاطبان آن مورد بررسی قرار گرفته است.در مطالعه مخاطب عواملی مانند میزان در معرض رسانه قرار گرفتن ،محتوای در معرض قرار گرفتن و زمینه های گوناگون اجتماعی-فرهنگی،نقش اساسی را در اثر بخشی پیامهای تلویزیونی به عهده دارند که کمتر در تحقیقات داخل کشور مورد توجه واقع شده است.مسئله اصلی ...  بیشتر