اهمیت و منطق مدلهای چند سطحی در تحقیقات اجتماعی

مهدی امیر کافی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1385، ، صفحه 38-71

چکیده
  داده های مورد بررسی در علوم اجتماعی و خصوصا در جامعه شناسی اغلب دارای ساخت سلسله مراتبی هستند.در طول دو دهه گذشته،تلاش زیادی از سوی محققان به منظور ایحاد روش های آماری مناسب برای تحلیل این نوع داده ها صورت گرفته است.در نتیجه این تلاشها،هم اکنون مجموعه مهمی از مدل ها،که مدلهای خطی سلسله مراتبی نامیده می شوند،همراه با برنامه های کامپیوتری ...  بیشتر