تفاوتهای بین نسلی ازدواج خویشاوندی در ایران

محمد جلال عباسی شوازی؛ فاطمه ترابی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1385، ، صفحه 119-146

چکیده
  پایداری نسبی ازدواج خویشاوندی در دهه های پیشین لزوم مطالعه ویژگی ها و روند تغییرات این الگوی رایج ازدواج در ایران را آشکار می سازد.مقاله حاضر با استفاغده از تحلیل ثانویه داده های"طرح آمار گیری از خصوصیات اجتماعی-اقتصادی خانوارها ،1380" تفاوتهای بین نسلی ازدواجهای خویشاوندی را مطالعه می نماید.بدین منظور،الگوی رفتاری و نگرشی فرزندان(نسل ...  بیشتر