تحلیل ابژکتیویتۀ ماکس وبر در پرتو فلسفۀ استعلایی کانت

سیداسماعیل مسعودی؛ سید سعید زاهد زاهدانی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 53-81

چکیده
  ماکس وبر حامل مهمترین پرسش فلسفیِ مجادلات روش­شناختی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بوده است: «معنا و ماهیت ”ابژکتیویته“ در علوم فرهنگی و اجتماعی چیست؟». او با گذر از دوگانۀ پوزیتیویستیِ ”آزادی ارزشی“ و ”حکم ارزشی“ و استفاده از اصطلاحِ ”ربط ارزشیِ“ طرح شده توسطِ مکتب نوکانتی جنوب غربی آلمان توانست مسیر ...  بیشتر