جامعه شناسی
تبیین الگوی تبدیل روستا به شهر با تأکید بر حق به سکونتگاه‌های‌ روستایی (مورد مطالعه: شهر قلعه نو)

زهره تاج زاده؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ سید احمد فیروزآبادی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ حسین میرزایی

دوره 22، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 76-97

https://doi.org/10.22034/jsi.2022.553495.1575

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی تبدیل روستا به شهر با تأکید بر حق به سکونتگاه‌های‌ روستایی در شهر قلعه نو انجام شده است. روش مطالعه در این پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه‌ای است. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه عمیق استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان شهر قلعه نو هستند. برای انتخاب جامعه نمونه پژوهش از روش‌های ...  بیشتر