تحلیل تطبیقی کیفی عوامل مؤثر بر موازنه بین برابری و کارائی علمی نظام آموزش عالی

مسعود چلبی؛ رسول عباسی تقی‌دیزج

دوره 16، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 38-64

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تجربی شروطی است که همزمان اجازه برابری توأم با کارائی در نظام آموزش عالی را فراهم می‌کنند، نه افزایش یکی به هزینه دیگری را. این پژوهش بر اساس طرح مورد پژوهی چندگانه مبتنی بر منطق تکرار، انجام شد. این نوع طرح پژوهشی نیازمند نظریه (اولیه) است." الگوی سه سطحی تولید پایدار علم " چارچوب نظری این مطالعه را تشکیل می‌دهد. ...  بیشتر

زندگی روزمره در تلگرام: کاربران ایرانی و استفاده از رسانه‌های اجتماعی

حسین کرمانی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 38-59

چکیده
  هدف این مقاله، شناخت و تحلیل زندگی روزمره کاربران ایرانی در تلگرام است. تلگرام در چند سال اخیر به محبوب­ترین برنامه پیام­رسان در ایران تبدیل شده است و بنابراین تحقیق درباره ابعاد مختلف کاربری در این برنامه ضروری است. در این تحقیق با استفاده از بستر نظری زندگی روزمره و خصوصا نظرات شوتز درباره زیست - جهان امر روزمره به تحلیل زندگی ...  بیشتر

تاثیر‌جنگ تحمیلی برتغییرات زبانی

مینو سلیمی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 41-70

چکیده
  زبان به‌عنوان نظامی وابسته به فرهنگ‌ جامعه، از دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی تاثیر می‌پذیرد. جنگ به‌عنوان یکی از مهمترین دگرگونی‌های اجتماعی، توانایی تاثیر‌گذاری بر تغییرات زبانی دارد. پژوهش حاضر درصدد بررسی تاثیر جنگ و پیامدهای آن مانند مهاجرت بر تغییرات و تداخل زبانی با بهره‌گیری از تئوری‌های مهاجرت و زبان‌شناسی اجتماعی ...  بیشتر

توسعه‌نیافتگی ناگزیر: طرح فرضیه‌ای پیرامون شرایط جوامع توسعه‌نیافته

جواد افشارکهن

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1386، ، صفحه 42-56

چکیده
  در مباحث و آرا ایراد شده پیرامون توسعه و توسعه‌نیافتگی، متفکران و اهل نظر به شکلی آگاهانه و یا ناآگاهانه از برخی مفروضات بدیهی بهره می‌گیرند. سنت‌های نظری بدین‌سان به موازات هم و یا به صورت جایگزین ظهور و بروز می‌یابند. نظریات توسعه با گذشتن از مسیرهای رقابت و چالش و گاه تعامل تکمیلی، به پارادایم‌های توسعه شکل داده‌اند، پارادایم‌هایی ...  بیشتر

نگرش جوانان به حرفه و صنعت

ابراهیم فیوضات

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1381، ، صفحه 65-77

چکیده
  جوانان در گذشته در حوزه ی حرفه و فن با انتقال فکر و پیشه اموزش می دیدند.حوزه ی مذکور متاثر از نظام استاد و شاگردی بود.جوانان در این عرصه ی زندگی پختگی را تجربه می کردند.زندگی خانوادگی،کاری و تفریح از یک وحدت نسبی برخوردار بود.خانواده به چنین نظام و فرایندی امیدوار بود.با این که متعاقب انقلاب صنعتی در غرب نظام استاد_شاگردی متحول شد و اموزش ...  بیشتر

تأثیر سواد، شهر نشینی، هزینه خانوار و درآمد و توزیع آن بر نرخ طلاق در ایران (یک تحلیل سری زمانی)

میثم موسایی؛ نادر مهرگان؛ سعید گرشاسبی فخر

دوره 10، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 1-17

چکیده
  این مقاله با استفاده از تحلیل سری زمانی طلاق به بررسی ارتباط بین طلاق و سواد، شهرنشینی،  هزینه خانوار ، درآمد و نحوه توزیع آن طی سال های 1385-1353  در سطح کلان در ایران می پردازد. ضرایب مدل های ارایه شده بر مبنای روش های اقتصاد سنجی براورد شده است. نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و نرخ طلاق رابطه معنی داری وجود دارد به این ...  بیشتر

منازعة هژمونیک نیروهای ملی و مذهبی و تأثیر آن در فروپاشی جبهة‌ملی اول (1328ـ1332)

مهرداد جواهری‌پور؛ رضا صفایی

دوره 17، 1,2 ، فروردین 1395، ، صفحه 5-30

چکیده
  هدف این مقاله کاربست نظریة "هژمونی" گرامشی برای بررسی رابطة نیروهای ملی و مذهبی، و شناخت شالودة اجتماعی روابط تعارض‌آمیز این نیروها در متن تحولات دورة نخست‌وزیری دکترمصدق است. این بررسی براساس شواهد و داده‌های تاریخی نشان می‌دهد منازعة نیروهای ملی و مذهبی بر سر هژمونی از عوامل مؤثر بر فروپاشی جبهة‌ملی و سرنگونی دولت دکترمصدق بود. ...  بیشتر

دور هم_ بودگی و با هم_ بودگی: بررسی رابطه تشکل‌های سیاسی دانشجویی با امر سیاست

محمد رضایی؛ حامد کیا

دوره 17، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 25-50

چکیده
  هدف این مقاله به دست آوردن تصویری از تشکل‌های دانشجویی است که آن‌ها را در رابطه با سیاست تعریف می‌کند. تشکل‌های سیاسی دانشجویی قبل از هر چیز شبکه‌ای از روابط دوستی هستند که بر اساس اهداف مشترک شکل گرفته‌اند. اما، این روابط دوستی در دو سطح مورد ارزیابی قرار می‌گیرند: اول، در سطح دور هم بودن و بدون دغدغه و هدف مشخصی ادامه دادن؛ دوم، ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی رابطه بین اجتماع علمی و سرمایه علمی (مطالعة اجتماع علمی رشته جامعه‌شناسی)

مهناز جلیلی؛ محمدجواد زاهدی؛ فرهنگ ارشاد؛ علی ربیعی

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 26-48

چکیده
  علم پدیده­ ای اجتماعی است از این رو از اجتماع کنشگران فعال در عرصه علم به نام اجتماع علمی یاد می­شود. این که بین سرمایه علمی و اجتماع علمی چه رابطه ­ای وجود دارد موضوع این مقاله است. در این مقاله سعی شده با استفاده از نظریه هبیتوس و میدان بوردیو به این سوال پاسخ داده شود. از این رو با پروبلماتیک کردن موضوع در حوزه رشته علوم اجتماعی، ...  بیشتر

توسعه سیاسی،توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی مطالعه تطبیقی-طولی(1970-2000)

مسعود چلبی؛ حسین اکبری

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1384، ، صفحه 28-46

چکیده
  این مطالعه درصدد بررسی اثرات سطوح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بر نابرابریهای اجتماعی است.نابرابری هایی که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته اند عبارتند از نابرابری در توزیع درآمد،نابرابری جنسیتی و نابرابری بخشی.این تحقیق بر اساس روش تطبیقی-طولی انجام یافته است که در آن از داده های ثانویه برای 208 کشور جهان از سال 1970 تا 2000 استفاده شده است.تحلیل ...  بیشتر

مطالعه هویت طبقاتی اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه‌های اهواز با استفاده از مدل‌های قطری تحرک

عبدالرحمن راسخ؛ صدیقه حافظی؛ معصومه باقری

دوره 8، شماره 4 ، دی 1386، ، صفحه 30-53

چکیده
  براساس نظریه تحرک رفتارها، حالات و ارزش‌های افراد تحت تأثیر پایگاه اجتماعی پیشین (مبدأ) و نیز پایگاه اجتماعی جاری (مقصد) آنها قرار می‌گیرد. اگر پایگاه اجتماعی پیشین و پایگاه اجتماعی جاری فرد یکسان نباشد، گوییم تحرک اجتماعی رخ داده است. جهت بررسی تأثیر تحرک اجتماعی بر رفتارها، حالات و ارزش‌های افراد، مدل‌هایی تحت عنوان مدل‌های قطری ...  بیشتر

ناسیونالیسم و قومیت در ایران

سید آیت الله میرزایی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 32-68

چکیده
  در مطالعه ناسیونالیسم این باور رایج وجود دارد که ناسیونالیسم ریشه قومی دارد و قومیت عمده‌ترین متغیر تاثیرگذار بر گرایش‌های ناسیونالیستی است. در این پژوهش با هدف بررسی نسبت ناسیونالیسم و قومیت گرایش‌های ناسیونالیستی نمونه‌ای از دانشجویان ایرانی (بلوچ، ترک، فارس، عرب، کرد، لر) مورد پیمایش قرار گرفته است. نخست این که بر اساس یافته‌های ...  بیشتر

مدلی برای سنجش دینداری در ایران

علیرضا شجاعی زند

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1384، ، صفحه 34-66

چکیده
  بیش از پنج دهه نیست که بررسی انواع،میزان و تغییرات دینداری موضوع مطالعات تجربی و میدانی قرار گرفته است.ابعاد و شاخص های دینداری از اوایل دهه 60،که گرهارد لنسکی نخستین مدل دینداری را پیشنهاد کرد تاکنون، تحولات بسیاری را به خود دیده است،اما همگی در دو خصوصیت مشترک بوده اند:ملهم بودن از آموزشهای مسیحی و متاثر شدن از متغیرهای تاریخی -اجتماعی ...  بیشتر

بررسی رفتار و نگرش جمع گرایانه شهروندان تهرانی

سید علیرضا دربندی؛ سعید معیدفر

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1385، ، صفحه 34-58

چکیده
  توجه به منافع جمعی و جمع گرایی عقلانی از ضرورت های بنیادی هر جامعه است.در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا متغیرهای تاثیر گذار بر جمع  گرایی یا همکاری در دوراهی اجتماعی شناسایی شود.چهارچوب نظری پژوهش تئوری متاخر انتخای عقلانی است که در تحلیل خود از رفتار انسان غیر از محاسبالت سود و زیان مادی،تمایلات دیگر خواهانه و رفتار منصفانه ...  بیشتر

اهمیت و منطق مدلهای چند سطحی در تحقیقات اجتماعی

مهدی امیر کافی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1385، ، صفحه 38-71

چکیده
  داده های مورد بررسی در علوم اجتماعی و خصوصا در جامعه شناسی اغلب دارای ساخت سلسله مراتبی هستند.در طول دو دهه گذشته،تلاش زیادی از سوی محققان به منظور ایحاد روش های آماری مناسب برای تحلیل این نوع داده ها صورت گرفته است.در نتیجه این تلاشها،هم اکنون مجموعه مهمی از مدل ها،که مدلهای خطی سلسله مراتبی نامیده می شوند،همراه با برنامه های کامپیوتری ...  بیشتر

انسان شناسی گفت و گو:پویایی ممنوعیتها و تعلق ها در حوزه مبادله

ناصر فکوهی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1383، ، صفحه 40-57

چکیده
  در تحلیل انسان شناختی  گفت و گو را میتوان نوعی"مبادله"به حساب آورد که طرفین ان با حضور فیزیکی و ذهنی در حوزه های ویژه(حوزه تبادل)وارد کنش متقابل با یکدیگر می شوند.حوزه تبادل خود در میدانی تعاملی از دو حوزه دیگر قرار می گیرد:از یک سو،حوزه ممنوعیت ها(تابلوها)که هرگونه ورود سامان نایافته و غیرقانونمند در ان سبب ایجاد تنش و تعارض می گردد ...  بیشتر

جوانان،جهانی شدن و مهاجرتهای بین المللی:پژوهشی در میان نخبگان جوان

محمد سعید ذکائی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 41-75

چکیده
    مهاجرت به عنوان تجربه ای از مصرف مکان و فضا راه حلی برای پر کردن فرصتهای زندگی و رفتاری رایج در میان طیفی از نخبگان جوان است که با انتخاب آن به دنبال ارتقای سرمایه های فرهنگی و انسانی خویش و حفظ تمایز خویش هستند.مقاله حاضر با الهام از مفهوم نوگرایی بازاندیشانه متفکران مردن و پست مدرن معاصر و با استفاده از رویکرد نظریه مبنایی به ...  بیشتر

پایگاه اقتصادى ـاجتماعى و نگرش به مشارکت سیاسى (مطالعه موردى: شهر خرم آباد)

محمدجواد زاهدى؛ على بیرانوند

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 44-70

چکیده
  مشارکت شرایطى را فراهم مى‌کند که در آن همه شهروندان صرف‌نظر از تعلقات قوم‌مدارانه و یا علایق و اعتقادات شخصى‌شان متناسب با سطح مهارت و توانمندى‌هاى ذهنى در تمام پدیده‌هاى اجتماعى تأثیرگذار باشند. یکى از جنبه‌هاى مهم مشارکت، مشارکت سیاسى است. استقرار نظام دموکراتیک نیازمند زمینه‌هاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى است از این رو مطالعه ...  بیشتر

داغ ننگ، کیفیت روابط اعضاء خانواده و سلامت روان خانواده زندانیان

منصوره اعظم آزاده؛ مرضیه مشتاقیان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 44-69

چکیده
  با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاء روابط اعضاء خانواده طی دوران حبس، مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، به بررسی روابط بین داغ ننگ(متغیر مستقل)، کیفیت روابط اعضاء خانواده(متغیر واسط)، و عدم­سلامت روان اعضاء خانواده (متغیر پیامد) می‌پردازد. در این تحقیق داغ ننگ در دو بعد تعاملی و جنسیتی، کیفیت روابط اعضاء خانواده در سه بعد روابط زن- شوهر، ...  بیشتر

جنبش‌های اجتماعی و مسئله تغییر ساختارهای اجتماعی در ایران آسیایی

مصطفی عبدی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 48-72

چکیده
  پس از معرفی شیوه ‌تولید آسیایی توسط مارکس، مسئله تغییرات‌ سیاسی ـ اجتماعی در این جوامع ذهن شرق‌شناسان مارکسیست را به خود جلب کرد. مارکس خود تنها راه تغییر در این کشورها را ورود عناصر سرمایه‌داری از بیرون می‌دانست. این مسئله تا کنون حل‌ نشده و تغییر به‌واسطه نیروهای بیرونی به یکی از کانون‌های مهم توجه منتقدین نظریه‌هایی همچون ...  بیشتر

کاستیهای علوم اجتماعی در شکل گیری یک نظریه ی جامع عدالت اجتماعی

حسین راغفر

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 48-75

چکیده
  پروژه‌ی روشنگری مفهوم جدیدی از جامعه و علوم اجتماعی را مبتنی بر عقلانیت عرضه کرد. این پروژه یک برداشت از عقلانیت را مستقل از زمینه‌های تاریخی و اجتماعی و مستقل از هر شناخت از ماهیت یا هدف انسان وعده داد. اما مفاهیم اخلاقی مفاهیمی بدون زمان، محدود، بدون تغییر و قطعی نیستند که بتوان آنها را جدا از تاریخشان بررسی کرد و شناخت. مفاهیم اخلاقی ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی(مطالعه موردی حوزه آبریز کرخه)

مصطفی ازکیا؛ سید احمد فیروزآبادی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1383، ، صفحه 49-72

چکیده
  در این مقاله پس از بیان موضوع و مباحث نظری مربوط به سرمایه اجتماعی،در بحث روش شناسی به روش تحقیق و تکنیک و ابزار تحقیق،دو نوع جامعه آماری و چگونگی تعیین حجم نمونه اشاره شده،و سپس به بررسی ویژگیهای منطقه تحقیق از بعد جمعیت شناختی،توسعه یافتگی،وضعیت فرهنگی و قومیتی و تاثیر آن در سطح بیت و بین بیوتات مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج تحقیق ...  بیشتر

حرمان نظام‌مند: تحلیلی کیفی از خشونت ساختاری و پیامدهای آن در شهر سنندج

محمد گنجی؛ یعقوب احمدی؛ محمد صدیق محمدی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 49-84

https://doi.org/10.22034/jsi.2019.38567

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خشونت ساختاری در شهر سنندج و پیامدهای آن با روش نظریة زمینه‌ای انجام شد. مقوله‌هسته‌ای حرمان ‌نظام‌مند به‌عنوان نظامی القاء‌شده از محرومیتی بنیادین، فراگیر و همه جانبه کشف و معرفی شد. مطابق با روایت نظری به‌دست آمده، با تأثیرگذاری متقابل خشونت ساختاری در کنار شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر، راهبردهای ...  بیشتر

جهانی شدن، دموکراسی و جنبش‌های دموکراتیک در ایران

سیدامیرمسعود شهرام ‏نیا

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 52-89

چکیده
  تأثیر جهانى شدن بر دموکراسى به عنوان یکى از وجوه مهم حیات بشر امروز، از موضوعات مورد توجه اندیشمندان سیاسى است. آیا جهانى شدن موجب توسعه و تقویت دموکراسى خواهد شد یا برعکس. پرسش اصلى نوشتار حاضر این است که «تأثیر جهانى شدن بر روند دموکراتیزاسیون (دموکراسی سازی) و جنبش‌هاى دموکراتیک در ایران معاصر چه بوده است؟» در این مطالعه، ...  بیشتر

تحلیل ابژکتیویتۀ ماکس وبر در پرتو فلسفۀ استعلایی کانت

سیداسماعیل مسعودی؛ سید سعید زاهد زاهدانی

دوره 18، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 53-81

چکیده
  ماکس وبر حامل مهمترین پرسش فلسفیِ مجادلات روش­شناختی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بوده است: «معنا و ماهیت ”ابژکتیویته“ در علوم فرهنگی و اجتماعی چیست؟». او با گذر از دوگانۀ پوزیتیویستیِ ”آزادی ارزشی“ و ”حکم ارزشی“ و استفاده از اصطلاحِ ”ربط ارزشیِ“ طرح شده توسطِ مکتب نوکانتی جنوب غربی آلمان توانست مسیر ...  بیشتر