نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jsi.2021.529124.1431

چکیده

مسئله این مقاله توضیح به وجود آمدن صور نوین بیگانگی در دوره پست‌مدرن است. به این منظور پس از بیان منظور از دوره پست‌مدرن و شرح نظریه‌های شکل‌گرفته در آن، به توضیح دو مفهوم «بیگانگی» و «بیگانگی پست‌مدرن» پرداخته‌ایم. در نهایت منطق به وجود آمدن «بیگانگی پست‌مدرن» را شرح داده‌ایم. این مقاله مدعی است در دوره پست‌مدرن مفهوم «تفاوت» به محوری‌ترین مفهوم نظری بدل شد. پست‌مدرنیسم با نقد کلان‌روایت‌های مدرن، به دنبال به رسمیت‌شناختن امر خاص، امر به حاشیه رفته و امر فرهنگی بود. در این فضا نظریه‌پردازی درباره تفاوت همگام با جنبش‌های فرودستان نظیر زنان، سیاهان و پسااستعمارگرایان پیش رفت. اما تمرکز بر مفهوم تفاوت به تولید اشکالی از دانش و آگاهی انجامید که از درک شباهت خود با دیگری ناتوان بود. «بیگانگی پست‌مدرن» باعث شد هم نظریات علوم اجتماعی و هم جنبش‌های جدید اجتماعی از درک منطق عمل سرمایه‌داری نئولیبرال و پیوندهای میان آن با پست‌مدرنیسم فرهنگی بازمانند.

کلیدواژه‌ها