نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 هیات علمی/ گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور - ایران

2 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه پیام نور

10.22034/jsi.2021.525589.1418

چکیده

با تغییر نقش سنتی خانواده، فرهنگ سپردن سالمندان به سراهای سالمندی روبه افزایش است. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز مقایسه کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و ساکن سرای سالمندی است. روش پژوهش پیمایشی- مقایسه ای و جامعه آماری شامل 160 سالمند (۸۰ نفر ساکن منزل و ۸۰ نفر مقیم سرای سالمندان) شهر همدان است که با دو روش تمام شماری (سرای سالمندی) و نمونه گیری در دسترس(مقیم منزل ) انتخاب شده‌اند. از پرسشنامه استاندارد برای گردآوری اطلاعات و برای تحلیل از آزمون تی مستقل و رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل با سالمندان ساکن در سرای سالمندان تفاوت معنی داری وجود دارد(73/2= t و001/0= sig). سالمندان ساکن در سرای سالمندی در مقایسه با سالمندان ساکن در منزل از کیفیت زندگی پایین‌تری برخوردار هستند که باید خانواده‌ها و مسئولین بیشتر توجه کنند..

کلیدواژه‌ها