نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه علوم مهندسی و محیط‌زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم مهندسی و محیط زیست، واد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضوگروه علوم مهندسی و محیط‌زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه علوم مهندسی و محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jsi.2021.525993.1423

چکیده

مطالعات جهانی تفاوت چشم‌گیری در بروز رفتارهای محیط‌زیست‌گرایانه بین زنان و مردان نشان می‌دهد و به نقش زنان در حرکت به سوی توسعه‌پایدار اشاره کرده است. هدف این پژوهش تبیین و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر رفتار دوست‌دارمحیط‌زیست با تکیه بر نقش جنسیت در شهروندان شهر تهران است. یافته‌ها نشان می‌دهد عوامل درونی و بیرونی متعددی در بروز رفتارهای محیط‌زیست‌گرایانه نقش دارند. مقاله حاضر به روش توصیفی-پیمایشی و به شیوه تحلیل محتوی کمّی با نگاهی همه‌جانبه به عوامل مؤثر در بروز رفتارهای دوست‌دار محیط-زیست شهروندان شهر تهران پرداخته است. حجم نمونه 641 نفر و شهر تهران قلمرو مکانی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. داده‌های گردآوری شده از طریق پرسش‌نامه با استفاده از روش‌های تحلیل آماری آزمون تی دو نمونه‌ای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در محیط نرم‌افزار رایانه‌ای SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل-های آماری نشان می‌دهد جنسیت در بروز رفتارهای دوست‌دار محیط‌زیست تأثیر به‌سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها