نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی

2 رییس دانشگاه پیام نور سنندج

10.22034/jsi.2021.538957.1476

چکیده

شکل گیری دولت مدرن در معادلات سیاسی و جامعه شناختی به عنوان یکی از اصلی ترین بنیان های نوسازی و حتی در بسیاری موارد دموکراتیزه شدن جوامع و تغییرات متعاقب آن تلقی می شود. تبارشناسی شکل گیری دولت مدرن و همچنین اندیشه های متفکران پیرامون شاخص های دولت مدرن حاکی از اهمیت مولفه های فرهنگی و از جمله هویت در سال های اخیر پیرامون دولت مدرن است، این در حالی است که نگاه کلاسیک در زمینه دولت مدرن، عمدتا در راستای مباحث سیاسی و سرزمینی بوده و محدود به اقتدار و مشروعیت سیاسی و تعیین قلمرو. در ایران سابقه اندیشه در رابطه با دولت مدرن عمدتاً به دوره قاجار برمی گردد که نوعی نگاه هنجاری (شناسایی نوع مطلوب دولت و تشریح کارکردهای آن) در میان متفکران آن دوره در زمینه دولت مدرن غالب بوده است.

کلیدواژه‌ها