نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ایران.اصفهان.دانشگاه اصفهان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.گروه علوم اجتماعی

2 ایران،اصفهان،دانشگاه اصفهان،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم اجتماعی

10.22034/jsi.2021.526800.1426

چکیده

مطالعات وضعیت جامعه شناسی در ایران در حدود توضیحِ ساختار وضعیت مسئله گون جامعه شناسی در ایران متوقف شده،و کمتر قادر به توضیح فرایندیِ این ساختار بوده است.تحقیق حاضر با هدف بُعد بخشیدن به ساختار-فرایندِ وضعیت جامعه شناسی،از تکنیک ترسیم ماتریس شرطی/پیامدیِ تهمید شده در روش نظریه زمینه ای سیستماتیک استفاده نموده است.بنابر یافته های تحقیق؛امر کانونیِ منتهی به وضعیت پدید آمده برای جامعه شناسی در ایران عبارت بود از؛فقدان رسمیت جامعه شناسی.فقدان رسمیت جامعه شناسی به معنای اعم،موکول به فقدان رسمیت چندین مقوله اعم از؛فقدان رسمیتِ میان میدانیِ امر اجتماعی،فقدان رسمیت اجتماعیِ جامعه شناسی،و فقدان رسمیتِ معیارهای درون میدانیِ جامعه شناسی بود که در سطح خرد ناظر بر؛اجتماعات علمی و کنشگران میدان جامعه شناسی،در سطح میانی ناظر بر؛دو میدانِ معرفتِ عامه و معرفتِ آکادمیک،در سطح کلان ناظر بر؛میدان های سه گانه اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک،و در سطح ابرکلان ناظر بر؛نظم بین الملل،دولت نفتی،تجربه مدرنیته و...می باشد.

کلیدواژه‌ها