نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

3 استادیار جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

4 دانشیار جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

10.22034/jsi.2021.527367.1427

چکیده

تحولات سن ازدواج در ایران که در بستر تغییرات گسترده ساختاری و نگرشی دهه‌های اخیر رخ داده ، در پژوهش‌های مختلفی مطالعه شده است اما تاکنون به تعیین‌کننده‌های سن قصد شده ازدواج کمتر مپرداخته شده است. هدف این مطالعه بررسی تعیین‌کننده‌های سن قصد شده ازدواج جوانان در شهر اصفهان است. نمونه شامل 400 نفر از جوانان واقع در سن 35-18 ساله می‌باشد که از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته در سال 1399 جمع‌آوری گردید. یافته‌ها نشان‌داد میانگین سن قصد شده ازدواج پسران 2/28 و برای دختران 6/26 سالگی است. که بر اساس یافته های تحقیق بالاتر ازسن مطلوب ازدواج است. شکاف موجود بیانگر این مطلب می‌باشد که مسئله ازدواج تحت تاثیر عوامل زیادی می‌باشد. براساس یافته‌ها، متغیرهای پایبندی دینی، سابقه کار و هدایت دوستان رابطه‌ای معنادار با سن قصد شده ازدواج دختران دارندو متغیرهای تحصیلات، پایبندی دینی و طبقه اجتماعی-اقتصادی نیز رابطه‌ی معنادار با سن قصد شده ازدواج پسران دارند.

کلیدواژه‌ها