نوع مقاله : علمی

نویسنده

گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد شوشتر، خوزستان، ایران

10.22034/jsi.2021.532556.1448

چکیده

فرض اصلی این پژوهش بر بنیان وجود مؤلفه های مشترک میان اهداف قرةالعین با اهداف فمینیسم غربی استوار است. پرسشهای اساسی نیز عبارتند از این که: آیا کنشهای قرةالعین با هدف ایجاد موقعیتهای برابر میان زنان و مردان، واجد مؤلفه های اولیه ای از جنبش فمینیسم غربی بوده است یا خیر؟؛ و در صورت همسویی، چه عناصر مشترکی در نگرش زنِ معترض ایرانی با جنبش مدنیِ زن محورِ غربی دیده می شود؟. این موضوع در پارادایم کیفی،در مقطع کوتاهی از عهد قاجاریه مطالعه شده است.همچنین تئوریهای منتخبی از رهیافت کلان فمینیسم و دیدگاه فوکویی در تبارشناسی تجربۀ پلبینی، تحلیل تئوریکی آن را پوشش می دهند. نتایج گواهی می کنند که پاسخ ِ هر دو پرسشِ پژوهش مثبت است با تأکید پژوهشگر بر این رویکرد که هیچ سویه ای دالِّ بر وجود ارتباطِ بلاواسطۀ نمونۀ انتخابی با فمینیسم غربی و نگرش معطوف به تئوری ِتوطئه مفروض نیست.

کلیدواژه‌ها