نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/jsi.2022.117506.1314

چکیده

در ریشه یابی فساد به عوامل متعددی توجه شده لیکن در مورد عامل باسوادی بزرگسالان مطالعه محدودتری صورت گرفته است. هدف این تحقیق مطالعه نقش عامل باسوادی بزرگسالان و مکانیسم های واسط در کاهش فساد است.
مطالعه با استفاده از داده‌های بین‌المللی انجام شده است. میانگین دوره زمانی 1970 تا 2009 متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و ارتباط آنها با ادراک فساد در دوره زمانی 2012 تا 2018 در بین 180 کشور که داده‌های آن‌ها در دسترس بوده مطالعه شده است.
یافته ها نشان می دهند رابطه مثبت بین شاخص های آموزش‌ و ادراک فساد (میزان پاکی کشورها) مورد تائید است. علاوه بر اثر مستقیم باسوادی بزرگسالان اثر غیر مستقیم این متغیر از طریق پوشش تحصیلی (شاخص عدالت آموزشی)، و نسبت دانش آموز به معلم (شاخص دموکراسی در کلاس درس)، و نسبت دانش آموزان دختر به کل دانش آموزان (شاخص برابری جنسیتی) را نیز تایید شده است.

کلیدواژه‌ها