نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه مطالعات خانواده ؛ موسسه تحقیقات جمعیت کشور

2 گروه جمعیت شناسی، دانشگاه تهران

10.22034/jsi.2022.532425.1447

چکیده

هدف این مقاله بررسی میزان حمایت والدین از فرزندان بزرگسال در ابعاد مختلف و عوامل موثر بر آن بوده است؟ جامعه آماری پیمایش، افراد 18 سال و بالاتر شهر تهران بوده که حداقل یک والد زنده داشته و همسکنا نبوده‌اند.1000 نمونه از 30 حوزه تهران به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب شده و یافته‌ها نشان داده: حمایت والدین از فرزندان بزرگسال در سطح بالایی بوده و در ابعاد مختلف یکسان نیست. به طوری که پند و نصیحت، علاقه‌مندی به زندگی شخصی و حمایت عاطفی، در سطح بالا و حمایت ابزاری و حمایت مالی در سطح پایین‌تری گزارش شده و حمایت مادران در همه ابعاد به‌استثنای حمایت مالی بیش از پدران بوده است. حمایت والدین متاثر از سن والدین، تضاد زناشویی والدین، تضاد والدین و فرزندان بزرگسال، حمایت فرزندان بزرگسال از والدین، و تعداد فرزندان بوده و یافته‌ها تایید کننده تئوری‌های همبستگی بین نسلی، نوعدوستی و اقتضایی است.

کلیدواژه‌ها