نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی-گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد تمام جامعه شناسی-گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 هیات علمی دانشگاه اصفهان گروه علوم اجتماعی

4 استادیار علوم سیاسی-گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

10.22034/jsi.2022.535752.1466

چکیده

تحقیق حاضر در تلاش است بر مبنای اصول کلی تکنیک ردیابی‌فرآیند، با استفاده از روش مرور نظام مند به واکاوی ویژگی‌های کلی و ارزیابی انتقادی مقالات علمی-پژوهشی مبتنی بر روش کیفی با موضوع هویت‌ملی در جامعه ایران بعد از انقلاب 57 در بازه زمانی 1373 تا 1398 اقدام نماید. روش تحقیق حاضر، مرور نظام مند می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد آشنایی اندک محققان و پژوهشگران ایرانی با تکنیک ردیابی‌فرآیندجهت تحلیل ویژگی‌ها، شاخص‌ها، علل و عوامل موثر بر چالش‌ها و مشکلات هویت‌ملی در جامعه ایران بعد از انقلاب 57 موجب شده است تا مقالات انتخاب شده با خلاء‌ها و کاستی‌های عدیده‌ای در حوزه روش‌شناختی چون تصویرسازی تقلیل‌گرایانه، دشواری مقایسه‌پذیری، و غفلت از روش‌ها و تکنیک‌های نوین و در حوزه تحلیلی چون تصویرسازی غیرفرآیندی و ساکن، تاکید مفرط بر عوامل سیاسی و فرهنگی، و غیبت مکانیسم‌های علی پیوند‌دهنده مواجه باشند.

کلیدواژه‌ها