نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 مربی/ دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/jsi.2022.528065.1428

چکیده

مردبودگی بعنوان قالبی ارزشی، هنجاری و رفتاری در روابط گفتمانی بر ساخته می‌شود. با بهره‌گیری از نظریات مردانگی و روش قوم‌نگاری مجازی و تحلیل نشانه‌شناختی و مضمونی به دنبال شناسایی سنخ‌های مردانگی در فضای مجازی، گفتمان‌های حاکم بر آنها و روابط میان آنها هستیم. سنخ‌های اصلی استخراج‌شده شامل مردانگی هژمونیک، همدست، فرودست و حاشیه‌ای و خرده‌سنخ‌های آنها هستند. صورت بدیل مردانگی فعال ضد‌تبعیض با آرمان برابری دو جنس و صورت بریکولاژگونه مردانگی هژمونیک جدید نیز شناخته شد که به دنبال ترکیب عناصر مردانگی هژمونیک سنتی با ویژگی‌های انعطاف‌پذیر برای تداوم بخشیدن به تفوق مردانه است. سنخ‌ها جهانشمول و برخی نیز بومی بودند و سلسله‌مراتب میان انواع مردانگی، کنشگری‌های آنها در مواجهه با یکدیگر و سایر صورت‌ها و نیز در مواجهه با ساختارهای کلان، بصورت قدرت/ مقاومت و تاکتیک/ استراتژی، و نیز برخی مکانیزم‌های آنها ایرانی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها