نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، داوود تصویری از مهاجرت در استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 و موضوع مهاجرت بازگشتی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 79-89]

ا

 • اجلالی، پرویز نگاهی به مشکلات آمار جرایم در ایران [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 110-130]
 • اجلالی، پرویز نگاهی به مشکلات امار جرایم در ایران [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 110-130]
 • ارشاد، فرهنگ تصویری از مهاجرت در استان خوزستان در دهه ی 1365-1375 و موضوع مهاجرت بازگشتی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 79-89]

چ

 • چلبی، مسعود آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 26-54]
 • چلبی، مسعود آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 26-54]

ر

 • رئیس دانا، فریبرز بازار مواد مخدر در ایران(قیمت،مصرف و تاثیر گذاری تولید خارجی) [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 92-109]
 • رئیس دانا، فریبرز بازار مواد مخدر در ایران(قیمت،مصرف و تاثیر گذاری تولید خارجی) [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 92-109]
 • رسول زاده اقدم، صمد آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه کودکان [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 26-54]
 • رسول زاده اقدم، صمد آثار نظم و تضاد خانواده بر خشونت علیه زنان [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 26-54]

س

 • سخاوت، جعفر بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 55-76]
 • سخاوت، جعفر بررسی عوامل موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 55-76]
 • سراج زاده، سید حسین مواد مخدر:مسایل روش شناسی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 91-115]

ش

ع

 • عبداللهی، محمد یادمان رابرت کینگ مرتن 1910-2003 [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 132-163]
 • عبداللهی، محمد عملکرد انجمنهای علمی در زمینه ی ترویج و توسعه ی علم و اخلاق [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 47-63]
 • عبداللهی، محمد یادمان رابرت کینگ مرتن 2003-1910 [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 131-158]
 • عبدی، عباس مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 77-91]
 • عبدی، عباس مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 77-91]

ف

م

 • مشکانی، زهراالسادات سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان ( آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی) [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 3-25]
 • مشکانی، زهراسادات سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بزهکاری نوجوانان(آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی) [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 3-25]
 • مشکانی، محمدرضا سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان ( آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی) [دوره 4، شماره 3، 1381، صفحه 3-25]
 • مشکانی، محمدرضا سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بزهکاری نوجوانان(آزمون تجربی نظریه ترکیبی کنترل اجتماعی و پیوند افتراقی) [دوره 4، شماره 2، 1381، صفحه 3-25]

ن