ا

 • احمدنیا، شیرین تجربه زیسته شهروندان تهرانی از پیامدهای معیشتی و سلامت همه گیری کرونا (زمینه ها، شرایط و شیوه‌های مقابله) [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 73-97]

 • احمدی، علی یار تبیین جامعه‌شناختی شهروندی محیط‌زیستی ساکنان شهر شیراز(با تأکید بر سرمایه فرهنگی) [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 76-50]

 • احمدی، یعقوب مقایسه ساختار طبقات اجتماعی (بر اساس مشاغل) در ایران طی سال‌های 1335 تا 1395 [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 3-24]

 • اکبری، حسین داغ‌ننگ؛ مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در ایران [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 98-130]

 • امامعلی‌زاده، حسین وضعیت و روند امید در جامعۀ ایران براساس داده‌های پیمایش‌های ملی [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 3-28]

 • امیری، نادر اقتصاد سیاسی سرطان در ایران [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 107-130]

 • امینیان، احسان تجربه زیسته شهروندان تهرانی از پیامدهای معیشتی و سلامت همه گیری کرونا (زمینه ها، شرایط و شیوه‌های مقابله) [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 73-97]

ب

 • بابایی، امید مطالعه کیفی ذائقه دینی طبقه فرودست شهری [دوره 23، شماره 4، 1402، صفحه 29-68]

پ

 • پارسامهر، مهربان وضعیت و روند امید در جامعۀ ایران براساس داده‌های پیمایش‌های ملی [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 3-28]

 • پرور، مهدی برساخت اعتقادی تعدیل‌پذیر (مضمون دینداری دانشجویان شیعه در دانشگاه شیراز) • [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 122-140]

 • پویافر، محمدرضا بازتعریف دین در زندگی روزمره‌ی زنان دانشجو در تهران [دوره 23، شماره 4، 1402، صفحه 119-143]

ت

 • تسلیمی طهرانی، رضا برآمدن طبقه­ ی متوسط جدید در ایران (با تمرکز بر حوزه­های معماری و ادبیات) [دوره 23، شماره 4، 1402، صفحه 95-117]

 • توحیدلو، سمیه فراترکیب تحلیل‌های موجود درباره اعتراض‌های 1401 ایران [دوره 23، شماره 4، 1402، صفحه 145-179]

ج

 • جهانبخش گنجه، صادق آموزش عالی ایران و محیط‌زیست پایدار از نگاه آگاهان کلیدی [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 57-79]

 • جهانگیری، امید سازوکارهای انهدام خاطره، پروژه برساخت سوژه ایران مدرن (خوانشی انتقادی- جامعه شناختی از سیاستهای فرهنگی دوران رضاخان در مناطق کُردنشین) [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 98-121]

 • جوادی، علی محمد مقایسه ساختار طبقات اجتماعی (بر اساس مشاغل) در ایران طی سال‌های 1335 تا 1395 [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 3-24]

 • جوادی، مریم بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 147-170]

 • جواهری، فاطمه تجربه زیسته شهروندان تهرانی از پیامدهای معیشتی و سلامت همه گیری کرونا (زمینه ها، شرایط و شیوه‌های مقابله) [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 73-97]

 • جواهری، فاطمه آموزش عالی ایران و محیط‌زیست پایدار از نگاه آگاهان کلیدی [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 57-79]

چ

ح

 • حبیب‌پور گتابی، کرم سرمایه اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهر بروجن) [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 131-155]

 • حیدری، آرش بازگشت بدن : رد آپاراتوس ها بر وضعیت [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 54-82]

ذ

 • ذوالقدر، خدیجه بازتعریف دین در زندگی روزمره‌ی زنان دانشجو در تهران [دوره 23، شماره 4، 1402، صفحه 119-143]

ر

 • رشیدی، جمال رژیم سیاستگذاری اجتماعی شهری و طرد اجتماعی؛ روایت زدودن بدن و فقر از شهر [دوره 23، شماره 4، 1402، صفحه 3-25]

 • رضایی، مریم الگویابی خرد جمعی در سطح نظری و ارائه یک مدل تحلیلی-تلفیقی برای آن [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 25-53]

ز

س

 • سراج زاده، سید حسین تجربه زیسته شهروندان تهرانی از پیامدهای معیشتی و سلامت همه گیری کرونا (زمینه ها، شرایط و شیوه‌های مقابله) [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 73-97]

 • سعیدی، محمدمسعود تبیین جامعه‌شناختی رشد گروه‌های نوپدید دینی [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 29-55]

 • سلامتیان، درنا تبیین جامعه‌شناختی شهروندی محیط‌زیستی ساکنان شهر شیراز(با تأکید بر سرمایه فرهنگی) [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 76-50]

 • سلیمانی علویجه، زهرا بازتعریف دین در زندگی روزمره‌ی زنان دانشجو در تهران [دوره 23، شماره 4، 1402، صفحه 119-143]

 • سلیمی قلعه، یوسف اقتصاد سیاسی سرطان در ایران [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 107-130]

ش

 • شیانی، ملیحه بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 147-170]

ص

 • صالحی، صادق آموزش عالی ایران و محیط‌زیست پایدار از نگاه آگاهان کلیدی [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 57-79]

ط

 • طالبان، محمدرضا بررسی تجربی ارتباط تجانس مذهبی با خودکشی در ایران [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 131-147]

 • طاهری کیا، حامد فردگرایی معکوس در فرهنگ جامعۀ پساانقلابی: مطالعۀ موردی مصائب قانون و گریز از آن در دانشگاه ایرانی [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 3-29]

 • طبیعی، منصور تبیین جامعه‌شناختی شهروندی محیط‌زیستی ساکنان شهر شیراز(با تأکید بر سرمایه فرهنگی) [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 76-50]

ع

ف

 • فرهادی، محمد اقتصاد سیاسی سرطان در ایران [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 107-130]

 • فولادیان، مجید داغ‌ننگ؛ مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در ایران [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 98-130]

 • فیضی، زهرا تبیین نوگروی حاد در نوگروندگان دینی شهر تهران [دوره 23، شماره 4، 1402، صفحه 69-93]

ق

 • قادرزاده، امید روحانیان کُرد اهل سنت و دغدغۀ شناسایی: مطالعۀ کیفی کنش‌ورزی سیاسی روحانیان اهل سنت در کُردستان ایران [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 81-106]

ک

 • کرمی پور، الله کرم تبیین نوگروی حاد در نوگروندگان دینی شهر تهران [دوره 23، شماره 4، 1402، صفحه 69-93]

 • کریمی، علیرضا سرمایه اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهر بروجن) [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 131-155]

م

 • مالکی بروجنی، مه گل سرمایه اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهر بروجن) [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 131-155]

 • محدثی گیلوایی، حسن تبیین نوگروی حاد در نوگروندگان دینی شهر تهران [دوره 23، شماره 4، 1402، صفحه 69-93]

 • محسنی تبریزی، علیرضا بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 147-170]

 • محمدی، دنیا روحانیان کُرد اهل سنت و دغدغۀ شناسایی: مطالعۀ کیفی کنش‌ورزی سیاسی روحانیان اهل سنت در کُردستان ایران [دوره 23، شماره 3، 1401، صفحه 81-106]

 • محمدی، مهلا داغ‌ننگ؛ مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در ایران [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 98-130]

 • ملازاده گله پردسری، زهرا موقعیت‌ مرزی و ملال: بررسی تجربۀ قرنطینۀ خانگی در استان گیلان [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 27-49]

 • ملکی، امیر مقایسه ساختار طبقات اجتماعی (بر اساس مشاغل) در ایران طی سال‌های 1335 تا 1395 [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 3-24]

 • موحد، مجید برساخت اعتقادی تعدیل‌پذیر (مضمون دینداری دانشجویان شیعه در دانشگاه شیراز) • [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 122-140]

 • میرزایی، محمد بازگشت بدن : رد آپاراتوس ها بر وضعیت [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 54-82]

 • میرفردی، اصغر تبیین جامعه‌شناختی شهروندی محیط‌زیستی ساکنان شهر شیراز(با تأکید بر سرمایه فرهنگی) [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 76-50]

ن

 • نوربخش، یونس سازوکارهای انهدام خاطره، پروژه برساخت سوژه ایران مدرن (خوانشی انتقادی- جامعه شناختی از سیاستهای فرهنگی دوران رضاخان در مناطق کُردنشین) [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 98-121]

و

 • ودیعه، ساسان بررسی رابطه میان بی اعتمادی اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی [دوره 23، شماره 1، 1401، صفحه 147-170]

ی

 • یعقوبی چوبری، علی موقعیت‌ مرزی و ملال: بررسی تجربۀ قرنطینۀ خانگی در استان گیلان [دوره 23، شماره 2، 1401، صفحه 27-49]