دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار 1399 
1. روایتها از جنبش جنگل؛ مطالعه ای بین بازماندگانِ مشارکت کنندگان در جنبش جنگل

صفحه 4-33

سولماز آوریده؛ حمید عباداللهی چنذانق؛ حسین آقاجانی مرساء؛ محمدصادق فربد


5. الگوی رابطه دین و دولت در ایران عهد آل‌بویه

صفحه 122-145

هادی نوری؛ محمد بشردوست اطاقور؛ سید هاشم موسوی