دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1391 
4. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد

صفحه 83-110

راضیه ذاکری‌هامانه؛ سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسکری‌ندوشن