دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تابستان 1392 
2. «عطش منزلت» در جامعه ایرانی

صفحه 30-56

سید محمد ثقفی؛ وحید شالچی