دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تابستان 1393 
1. اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران

صفحه 3-23

سید آیت‌الله میرزایی؛ معصومه قاراخانی