دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، پاییز 1394 
3. تأثیر سبک زندگی بر هویت قومی (مطالعه نمونه‌ای در استان لرستان )

صفحه 65-92

نورالدین اله‌دادی؛ محمدجواد زاهدی؛ هوشنگ نایبی؛ شهناز صداقت‌زادگان