دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1388 
5. انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهد

صفحه 138-161

علی یوسفی؛ محسن نوغانی؛ مهلا حجازی